ព្រឹត្តិការណ៍ និងព័ត៌មាន

មើលព័ត៌មានបន្ថែម

ឯកសារ

TOR National Senior M&E Specialist ២៤ ឧសភា ២០២៣
TOR National Operation Consultant ២៤ ឧសភា ២០២៣
Re-announcement Food Safety Management Systems ១៥ មីនា ២០២៣
Request for REOI policy study ០៦ មីនា ២០២៣
REOI Firm Food safety management ០៩ កុម្ភៈ ២០២៣

អាសយដ្ឋានលើផែនទី