ព្រឹត្តិការណ៍ និងព័ត៌មាន

មើលព័ត៌មានបន្ថែម

ឯកសារ

Re-announcement Food Safety Management Systems ១៥ មីនា ២០២៣
Request for REOI policy study ០៦ មីនា ២០២៣
REOI Firm Food safety management ០៩ កុម្ភៈ ២០២៣
TOR Firm_Food safety management ០៩ កុម្ភៈ ២០២៣
TOR lead envi & social safeguards (MAFF-CS-42) ២៦ មករា ២០២៣
TOR NTA Nutrition Sensitive Agriculture ២៦ មករា ២០២៣
Re-Announce-Con-firm for evaluation CERC ២៨ កញ្ញា ២០២២
REOI - Con 10 ២៤ សីហា ២០២២

អាសយដ្ឋានលើផែនទី