ព្រឹត្តិការណ៍ និងព័ត៌មាន

មើលព័ត៌មានបន្ថែម

ឯកសារ

Re-Announce-Con-firm for evaluation CERC ២៨ កញ្ញា ២០២២
REOI - Con 10 ២៤ សីហា ២០២២
TOR for CERC evaluation MAFF-Con-10 ២៤ សីហា ២០២២
MEF 2022 CONTRACT AWARDED NOTICE of GOODS ១៣ កក្កដា ២០២២
PUBLICATION OF CONTRACT AWARD ០១ មិថុនា ២០២២
PUBLICATION OF CONTRACT AWARD ០១ មិថុនា ២០២២

អាសយដ្ឋានលើផែនទី