ដាក់ពាក្យបណ្តឹង

អ្នកដាក់ពាក្យបណ្តឹង (មិនបំពេញក៏បាន)
ទីតាំង (សហគមន៍/ភូមិ ឃុំ/សង្កាត់ ស្រុក/ខណ្ឌ)

កម្មវត្ថុនៃពាក្យបណ្តឹង

បុគ្គល ឬស្ថាប័នដែលរងការដាក់ពាក្យបណ្តឹង
សេចក្តីពន្យល់អំពីពាក្យបណ្តឹង