របាយការណ៍

  PUBLICATION OF CONTRACT AWARD ០១ មិថុនា ២០២២
  PUBLICATION OF CONTRACT AWARD ០១ មិថុនា ២០២២
  8th AEC Confirmed Letter to MAFF ០៥ តុលា ២០២១
  7th AEC Confirmed Letter to MAFF ០៥ តុលា ២០២១
  6th AEC Confirmed letter to MAFF ២៣ កញ្ញា ២០២១
  5th AEC Confirmed to MAFF ១៣ កញ្ញា ២០២១
  4th AEC. Confirmed to MAFF ០៦ កញ្ញា ២០២១
  3rd.AEC Confirmed to MAFF ៣១ សីហា ២០២១
  2nd.AEC Confirmed to MAFF ១៦ សីហា ២០២១
  1st AEC Confirmed Letter to MAFF ០៦ សីហា ២០២១