លក្ខខណ្ឌនៃសេចក្តីយោង

  ToR MAFF NTA NutritionSensitive ០២ សីហា ២០២៣
  TOR Community Proc Consultant ០២ សីហា ២០២៣
  ToR of National Senior M&E Consultant ០៨ មិថុនា ២០២៣
  ToR of National Senior Operation Consultant ០៨ មិថុនា ២០២៣
  TOR National Senior M&E Specialist ២៤ ឧសភា ២០២៣
  TOR National Operation Consultant ២៤ ឧសភា ២០២៣
  TOR Firm_Food safety management ០៩ កុម្ភៈ ២០២៣
  TOR NTA Nutrition Sensitive Agriculture ២៦ មករា ២០២៣
  TOR for CERC evaluation MAFF-Con-10 ២៤ សីហា ២០២២
  TOR ITA Nutrition Sensitive Agri V1 ៣០ សីហា ២០២១
  TOR NTA Nutrition Sensitive Agri V1 ៣០ សីហា ២០២១
  TOR-CS02-TWGAW ២៤ ឧសភា ២០២១