លក្ខខណ្ឌនៃសេចក្តីយោង

  ToR MAFF NTA NutritionSensitive ០២ សីហា ២០២៣
  TOR Community Proc Consultant ០២ សីហា ២០២៣
  ToR of National Senior M&E Consultant ០៨ មិថុនា ២០២៣
  ToR of National Senior Operation Consultant ០៨ មិថុនា ២០២៣
  TOR National Senior M&E Specialist ២៤ ឧសភា ២០២៣
  TOR National Operation Consultant ២៤ ឧសភា ២០២៣
  TOR Firm_Food safety management ០៩ កុម្ភៈ ២០២៣
  TOR NTA Nutrition Sensitive Agriculture ២៦ មករា ២០២៣