សេចក្តីប្រកាសការងារ

  2 Generator-CONTRACT AWARDED NOTICE ០៣ ធ្នូ ២០២១
  CONTRACT AWARDED NOTICE GOODS ៣០ វិច្ឆិកា ២០២១
  40 Motorcycles-CONTRACT AWARDED NOTICE ១៩ តុលា ២០២១