សេចក្តីប្រកាសការងារ

  Request for REOI policy study ០៦ មីនា ២០២៣
  REOI Firm Food safety management ០៩ កុម្ភៈ ២០២៣
  Re-Announce-Con-firm for evaluation CERC ២៨ កញ្ញា ២០២២
  REOI - Con 10 ២៤ សីហា ២០២២
  MEF 2022 CONTRACT AWARDED NOTICE of GOODS ១៣ កក្កដា ២០២២
  2 Generator-CONTRACT AWARDED NOTICE ០៣ ធ្នូ ២០២១
  CONTRACT AWARDED NOTICE GOODS ៣០ វិច្ឆិកា ២០២១
  40 Motorcycles-CONTRACT AWARDED NOTICE ១៩ តុលា ២០២១