សេចក្តីប្រកាសការងារ

  National Procurement Assistant Consultant ១១ មីនា ២០២១
  Contract Awarded Notice of Office Renovation ២៣ កុម្ភៈ ២០២១
  Announcement of Office Renovation ២៣ ធ្នូ ២០២០
  Contract Awared Notice of GOOD ០៥ តុលា ២០២០
  Notice Award Contract for Consulting Firm ២៣ កញ្ញា ២០២០
  The Supply and Delivery of Video Conference ០៣ កញ្ញា ២០២០
  Contract Awarded Notice Individual Consultant-FM ២៦ មិថុនា ២០២០