សេចក្តីប្រកាសការងារ

  REOI for National Consultant to Support TWG A&W ០៨ កុម្ភៈ ២០២៤
  Re-announcement for 3 Vehilces ០២ សីហា ២០២៣
  Contract award notice for National consulting firm ០២ មិថុនា ២០២៣
  Contract award for international consulting firm ០២ មិថុនា ២០២៣
  Request for REOI policy study ០៦ មីនា ២០២៣
  REOI Firm Food safety management ០៩ កុម្ភៈ ២០២៣