សេចក្តីប្រកាសការងារ

  Re-announcement for 3 Vehilces ០២ សីហា ២០២៣
  Contract award notice for National consulting firm ០២ មិថុនា ២០២៣
  Contract award for international consulting firm ០២ មិថុនា ២០២៣
  Request for REOI policy study ០៦ មីនា ២០២៣
  REOI Firm Food safety management ០៩ កុម្ភៈ ២០២៣
  Re-Announce-Con-firm for evaluation CERC ២៨ កញ្ញា ២០២២
  REOI - Con 10 ២៤ សីហា ២០២២
  MEF 2022 CONTRACT AWARDED NOTICE of GOODS ១៣ កក្កដា ២០២២